Kdy a jak volat Policii ČR?

Když jste obětí nebo svědky

 • rušení nočního klidu,
 • vandalství,
 • poškozování soukromého nebo společného majetku,
 • vyhrožování nebo ohrožování.

Volejte Policii ČR - telefonní linka: 158

Jak volat na linku 158

Při volání na tísňovou linku buďte struční, věcní a informujte o situaci.

Co nahlásit?

 • kdo volá - své jméno a příjmení, telefonní číslo;
 • kde se to stalo – přesná adresa, číslo patra, místo;
 • co se stalo – popis události, rozsah ohrožení;
 • na otázky, a postupujte podle pokynů operátora.

Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů.

PDF Kdy a jak volat Policii ke stažení v PDF.


Přehled čísel pro tísňové volání

150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání


Úkoly městské policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, jako například:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Každý má právo obracet se na strážníka městské policie se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.

Zdroj: Městská policie / mestojablonec.cz

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zákon č. 89/2012 Sb., § 127
(1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, odpady.Zpět na předchozí stránku