Periodická revize plynových rozvodů v bytových jednotkách

Na Vršku 4, Jablonec nad Nisou

V pondělí 19.11.2018 od 16:00 hodin bude prováděna periodická revize plynových rozvodů v bytových jednotkách

Žádáme proto jednotlivé uživatele, aby umožnili přístup do svých bytových jednotek k plynoměrům a k uzávěru za sporákem. Předložte současně reviznímu technikovi ovládací klíče od obou uzávěrů. Vaše přítomnost je nutná.

Revize probíhá i v případě, že máte v bytové jednotce odpojený plynový spotřebič. Společný rozvod plynu vede napříč celým objektem. Pro celkovou kontrolu a posouzení objektu je třeba provést revizi ve všech bytových jednotkách, jimiž rozvody procházejí.

Revize bude prováděna v čase od 16:00 do 16:45 hodin.

Revizní technik není pověřen kontrolou spotřebičů v bytových jednotkách. Jedná se pouze o revizi rozvodů.

Případné informace: Miroslava Preislerová, dispečer SBD Liaz (Tel.: 483 519 304; miroslava.preislerova@sbdliaz.cz)

Revize a kontroly plynových zařízení jsou určeny zákonem a jejich povinné provádění se vztahuje na každého provozovatele odběrného plynového zařízení, jako například plynové spotřebiče (sporáky, trouby, ohřívače, kotle, apod.). Každý provozovatel nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení.


Jde o bezpečnost a eliminaci rizik

Hlavním rizikem je zde nekontrolovaný únik plynu. V případě úniku plynu hrozí exploze a požár, což by se vzhledem k velikosti dotklo většiny obyvatel. Znamenalo by to vážné škody na majetku a ohrožení života.

Rozvody musí zůstat plynotěsné během celé jejich životnosti. Většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží. Vlivem působení zemního plynu na těsnění ve šroubových spojích dochází k vysychání těsnícího materiálu a možnosti úniků plynu do okolí. Provádění pravidelných revizí a kontrol má za cíl odhalit případný únik a předcházet tak škodám a nežádoucím událostem.

Zákonné povinnosti vlastníků i nájemníků bytů

Vlastníci domů s byty jsou povinni provádět revize, kontroly a prohlídky na technických a bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich funkčnosti a bezpečnosti. Provádění revizí, kontrol nebo prohlídek je stanoveno řadou právních předpisů, přičemž podrobnosti mohou být upraveny příslušnými technickými normami.

V ustanovení § 2257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je uvedena povinnost pronajímatele bytu udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Stejně tak v rámci bytového spoluvlastnictví, je správa domu povinna provádět vše, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům - ustanovení § 1189 téhož zákona. Mezi tyto činnosti patří i řádné provádění revizí, kontrol a pravidelných prohlídek technických a bezpečnostních zařízení v domě.

Informativní přehled nejdůležitějších, pravidelných revizí, kontrol a prohlídek technických a bezpečnostních zařízení v domech si můžete přečíst například na webu bytovadruzstva.cz.Zpět na předchozí stránku