Pozvánka na členskou schůzi nájemníků a shromáždění vlastníků jednotek 2.5.2018

Shromáždění družstevníků a vlastníků jednotek 2.5.2018

Ve středu 2. května 2018 od 18:00 hodin se koná členská schůze nájemníků a shromáždění vlastníků jednotek. Program najdete vyvěšený ve vývěsce u hlavního vchodu. Zúčastněte se aktivně, Vaše účast je důležitá.

Datum a čas konání: 2.5.2018 v 18:00 hodin
Místo konání: Schůzovní místnost v suterénu objektu.

Program

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o hospodaření objektu
 4. Plán údržby a oprav na další období
 5. Změna způsobu vytápění objektu
  • nabídka JE a.s. na uzavření dlouhodobé smlouvy s garancí výhodnější ceny za GJ
  • možnost výstavby vlastní plynové domovní kotelny
 6. Ekonomické záležitosti
  (Případná úprava dlouhodobé zálohy na opravy v návaznosti na schválený plán oprav, režijní náklady, hodinové sazby volených zástupců, případné náklady na úklid společných prostor a jiné úpravy finančního charakteru)
 7. Požární prevence a BOZP
 8. Organizační záležitosti a informace
 9. Usnesení
 10. Závěr

S podklady pro jednotlivé body jednání je možno se seznámit pět pracovních dnů před termínem konání schůze, po předchozí telefonické dohodě s technikem příslušného objektu na TÚ SBD LIAZ, č. dveří 303.Členská schůze samosprávy

Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. Členy samosprávy jsou všichni členové - nájemníci i (nebydlící) vlastníci bytů a garáží, zařazení do okruhu její působnosti.
2) Členská schůze samosprávy zejména:
a) rozhoduje o způsobu zajištění úkolů, které jí byly uloženy představenstvem v souladu s hlavními směry činnosti družstva,
b) projednává opravy společných částí domu a vyjadřuje se ke způsobu financování v souladu se směrnicí představenstva,
c) projednává výsledky hospodaření a ukládá orgánu samosprávy úkoly k odstranění zjištěných nedostatků hospodaření a k zajištění odsouhlasených činností,
d) volí ze svého středu členy výboru samosprávy v počtu nejméně tří nebo s ohledem na místní podmínky volí pověřeného předsedu,
e) může stanovit navýšení částky na správu domu předepsanou v předpisu úhrad za výkon správy prováděné na domě výborem samosprávy nebo jinou pověřenou osobou,
f) projednává a schvaluje zprávy výboru samosprávy o jeho činnosti,
g) volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů v souladu se stanovenými volebními obvody a volebním řádem,
h) projednává zprávy delegátů o jednání na shromáždění delegátů,
i) dává stanovisko pro představenstvo ke změně charakteru užívání společných prostor domu a k uzavření nájemní smlouvy, týkající se tohoto prostoru, stejně jako k nebytovým prostorům pronajímaným podle jiných předpisů,
j) za podmínky písemného souhlasu všech členů samosprávy rozhoduje o případném odchylném způsobu úhrady oprav v bytě a úhrad nákladů spojených s běžnou údržbou bytů oproti Čl. 33,
k) za podmínky písemného souhlasu všech členů samosprávy rozhoduje o případném odchylném způsobu úhrady oprav společných částí domu,
l) vyjadřuje se ke změně charakteru užívání společných prostor domu a k uzavření nájemní smlouvy týkající se tohoto prostoru, stejně jako k nebytovým prostorům pronajímaným podle jiných předpisů.
3) Pokud v okruhu působnosti samosprávy vznikne společenství vlastníků podle zákona o vlastnictví bytů, ztrácí samospráva pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků. Členové samosprávy se v tomto případě podílejí na rozhodování společenství vlastníků způsobem stanoveným zákonem a Čl. 87. Členové družstva - vlastníci bytů v okruhu působnosti samosprávy mají postavení obdobné nebydlícím členům a jsou oprávněni zúčastnit se volby delegáta v souladu se stanovenými volebními obvody a volebním řádem.

Zdroj: Stanovy SBD LIAZ; Článek 78Samospráva

1) Samospráva je organizační jednotkou družstva a tvoří ji členové, kteří užívají byty v okruhu působnosti samosprávy. Zřizuje se a ruší rozhodnutím představenstva, které stanoví okruh její působnosti.
2) Orgány družstva, zajišťující činnost samosprávy, jsou členská schůze samosprávy, výbor samosprávy a pověřený předseda samosprávy.
3) Samospráva spolurozhoduje o způsobu zajištění všech činností v oblasti své působnosti. Představenstvo může samosprávám delegovat pravomoci vyplývající z obecných zákonů nebo nařízení územních orgánů, platných pro správce domů.
4) Samospráva dbá na dodržování předpisů požární ochrany a na použitelnost věcných prostředků požární ochrany.

Zdroj: Stanovy SBD LIAZ; Článek 77Zpět na předchozí stránku