Členská schůze nájemníků a shromáždění vlastníků jednotek 6.10.2020 bylo zrušeno

Shromáždění družstevníků a vlastníků jednotek 6.10.2020

Členská schůze nájemníků a shromáždění vlastníků jednotek, plánované na úterý 6. října 2020 od 18:00 hodin bylo ZRUŠENO. Důvodem jsou omezení vyplývající z nouzového stavu vyhlášeného vládou a platného od 5.10.2020.

Náhradní termín konání schůze bude upřesněn SBD Liaz.Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech.

Datum a čas konání: 6. 10. 2020 v 18:00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost v suterénu domu (oproti sdělení uvedeném v pozvánce)

Program

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o hospodaření objektu
 4. Plán údržby a oprav na další období
 5. Ekonomické záležitosti
  (Případná úprava dlouhodobé zálohy na opravy v návaznosti na schválený plán oprav, režijní náklady, hodinové sazby volených zástupců, případné náklady na úklid společných prostor a jiné úpravy finančního charakteru)
 6. Požární prevence a BOZP
 7. Organizační záležitosti a informace
 8. Usnesení
 9. Závěr

S podklady pro jednotlivé body jednání je možno se seznámit pět pracovních dnů před termínem konání schůze, po předchozí telefonické dohodě s technikem příslušného objektu na TÚ SBD LIAZ, č. dveří 303.

Podmínky jednání, usnášeníschopnosti shromáždění a hlasování vyplývají zejména ze zákona 89/2012 Sb. - nového občanského zákoníku a zákona 311/2013 Sb.

V případě neúčasti z důvodu zaneprázdnění je možno nechat se zastoupit na základě plné moci, neboť zákon 89/2012 Sb. takovouto možnost připouští. Plná moc musí být písemná, musí obsahovat údaje potřebné k identifikaci zastupujícího (jméno, bydliště, datum narození), rozsah zastoupení (buď pro konkrétní úkon, nebo jednání celé schůze) a dobu platnosti zastupování (např. jen pro dané jednání schůze, nebo vymezeno časově na určité období, příp. do odvolání). Podpisy nemusí být úředně ověřeny.

Všichni spoluvlastníci bytové jednostky (i manželé) mají povinnost dle ustanovení § 1185 zákona 89/2012 Sb. zmocnit společného zástupce k výkonu jejich práv vůči SVJ resp. osobě správce.Členská schůze samosprávy

Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. Členy samosprávy jsou všichni členové - nájemníci i (nebydlící) vlastníci bytů a garáží, zařazení do okruhu její působnosti.
2) Členská schůze samosprávy zejména:
a) rozhoduje o způsobu zajištění úkolů, které jí byly uloženy představenstvem v souladu s hlavními směry činnosti družstva,
b) projednává opravy společných částí domu a vyjadřuje se ke způsobu financování v souladu se směrnicí představenstva,
c) projednává výsledky hospodaření a ukládá orgánu samosprávy úkoly k odstranění zjištěných nedostatků hospodaření a k zajištění odsouhlasených činností,
d) volí ze svého středu členy výboru samosprávy v počtu nejméně tří nebo s ohledem na místní podmínky volí pověřeného předsedu,
e) může stanovit navýšení částky na správu domu předepsanou v předpisu úhrad za výkon správy prováděné na domě výborem samosprávy nebo jinou pověřenou osobou,
f) projednává a schvaluje zprávy výboru samosprávy o jeho činnosti,
g) volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů v souladu se stanovenými volebními obvody a volebním řádem,
h) projednává zprávy delegátů o jednání na shromáždění delegátů,
i) dává stanovisko pro představenstvo ke změně charakteru užívání společných prostor domu a k uzavření nájemní smlouvy, týkající se tohoto prostoru, stejně jako k nebytovým prostorům pronajímaným podle jiných předpisů,
j) za podmínky písemného souhlasu všech členů samosprávy rozhoduje o případném odchylném způsobu úhrady oprav v bytě a úhrad nákladů spojených s běžnou údržbou bytů oproti Čl. 33,
k) za podmínky písemného souhlasu všech členů samosprávy rozhoduje o případném odchylném způsobu úhrady oprav společných částí domu,
l) vyjadřuje se ke změně charakteru užívání společných prostor domu a k uzavření nájemní smlouvy týkající se tohoto prostoru, stejně jako k nebytovým prostorům pronajímaným podle jiných předpisů.
3) Pokud v okruhu působnosti samosprávy vznikne společenství vlastníků podle zákona o vlastnictví bytů, ztrácí samospráva pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků. Členové samosprávy se v tomto případě podílejí na rozhodování společenství vlastníků způsobem stanoveným zákonem a Čl. 87. Členové družstva - vlastníci bytů v okruhu působnosti samosprávy mají postavení obdobné nebydlícím členům a jsou oprávněni zúčastnit se volby delegáta v souladu se stanovenými volebními obvody a volebním řádem.

Zdroj: Stanovy SBD LIAZ; Článek 78Samospráva

1) Samospráva je organizační jednotkou družstva a tvoří ji členové, kteří užívají byty v okruhu působnosti samosprávy. Zřizuje se a ruší rozhodnutím představenstva, které stanoví okruh její působnosti.
2) Orgány družstva, zajišťující činnost samosprávy, jsou členská schůze samosprávy, výbor samosprávy a pověřený předseda samosprávy.
3) Samospráva spolurozhoduje o způsobu zajištění všech činností v oblasti své působnosti. Představenstvo může samosprávám delegovat pravomoci vyplývající z obecných zákonů nebo nařízení územních orgánů, platných pro správce domů.
4) Samospráva dbá na dodržování předpisů požární ochrany a na použitelnost věcných prostředků požární ochrany.

Zdroj: Stanovy SBD LIAZ; Článek 77Zpět na předchozí stránku