Zamykání a zásady bezpečnosti

Zamykejte v nočních hodinách

Zimní období, členité prostory domu a zdánlivá anonymita pravidelně přiláká do domu nezvané hosty. Vedle znečištění společných prostor nebo poškozování společného majetku roste riziko krádeží a průlomu do osobního majetku. Pocit bezpečí a klidného domova pak rychle bere za své.


Zamykejte v nočních hodinách a neotvírejte cizím lidem. Přečtěte si více o preventivních opatřeních.

V domě dodržujte následující zásady:

  1. Mezi 21:00 a 6:00 hodinou zásadně zamykejte zadní i přední dveře, ať již vycházíte nebo vcházíte.
  2. V noci nikomu neotvírejte „bzučákem“.
  3. Ve dne otvírejte „bzučákem“ pouze vaší návštěvě. Pokud na vás zazvoní někdo cizí, jděte otevřít osobně (např. se ohlásí jako dodavatel reklam) nebo nereagujte.
  4. Doprovoďte vaše návštěvy k domovním dveřím a zajistěte jejich uzamknutí.
  5. Sledujte pohyb cizích osob po domě a v případě nějakého podezřelého dění (např. hluku ve sklepích apod.) volejte 158 – Policii ČR.

Dodržováním těchto základních zásad významně ztížíte nežádoucí pohyb cizích osob a chráníte tak vlastní bezpečnost i majetek. Drobné nepohodlí, jako je zamykání, je určitě cenou, kterou stojí za to zaplatit.

V případě potřeby kontaktujte své sousedy, najděte společně řešení pro složitou situaci. V případě nesnází nebo konfliktní situace volejte Policii ČR. Přečtěte si praktický návod Kdy a jak volat Policii.

Dům není místo volně přístupné veřejnosti

Dům není veřejně přístupným místem, proto se zde mohou pohybovat pouze jeho obyvatelé, návštěvy, zástupci SBD LIAZ, případně ohlášení opraváři, řemeslníci, technici. Všichni jsou povinni se řídit Domovním řádem.

Do domu platí zákaz vstupu cizích osob za účelem nevyžádaného prodeje, nabídky služeb, zprostředkování obchodu a dalších činností obchodního nebo náboženského charakteru.

Osoba, která neoprávněně vnikne do domu se vystavuje nebezpečí trestního stíhání pro porušování domovní svobody podle § 178 Trestního zákoníku. O trestný čin Porušování domovní svobody se jedná i v případě nedovoleného pobývání v prostorách domu, na chodbách a v dalších společných prostorách. V případě zjištění tohoto trestného činu je na místě řešit okamžitým voláním Policie ČR (158).

Zamykání domu není v rozporu s požadavky integrovaného záchranného systému (jako je záchranka nebo hasiči). Naopak zamykání domu je doporučeno z důvodu eliminace vstupu cizích osob a tím zvýšeného rizika požáru, zranění, materiálních škod, apod.

Vstup do domu a pohyb osob za účelem nasmlouvaných oprav a odstranění havárií musí být předem projednán se zástupci SBD LIAZ a zástupcem samosprávy. Výskyt a pohyb zástupců smluvních firem musí být pouze s vědomím technika nebo údržbáře samosprávy. Oprávněnost výskytu a pohybu cizích osob v domě lze ověřit na telefonu SBD Liaz 483 519 304.

Pokud někdo do objektu vpustí jinou než předem avizovanou osobu, činí tak na vlastní nebezpečí a s rizikem tomu odpovídajícím (viz závazné Usnesení SBD Liaz o ochraně objektů).

Nezvaní hosté

Zejména v zimním období neuplyne týden, aby na schodišti nebyl přistižen cizí člověk, který zde přenocuje, nebo se ukrývá před nečasem. Nejedná se zpravidla o typické bezdomovce, spíše příležitostné zoufalce, narkomany či pochybné návštěvy některých nezodpovědných obyvatel domu.

Tyto osoby proniknou do domu díky nezamčeným dveřím nebo proklouznou pod nějakou záminkou. Často nocují na schodišti v horních patrech domu. Přitom zde nezřídka kouří, konzumují potraviny a často po sobě zanechají exkrementy. Tyto nečistoty a odpadky jsou velmi nepříjemným jevem. K tomu nutno přičíst riziko vzniku požáru, infekce a obavy, které vyvolávají nedůvěryhodní cizí lidé na chodbě takřka přímo za dveřmi bytu. Velmi stresující a konfliktní disciplínou bývá vykázat či vyvést tyto osoby z domu.

Opatrnost se vyplácí

Dalším projevem volného pohybu cizích lidí po domě může být ničení společného majetku ve společných prostorách, jako je malba, podlahové krytiny, hydranty, dveře, a podobně. Náprava potom stojí nemalé peníze, které hradí všichni obyvatelé z fondu oprav.

Nejméně ze všeho si každý přeje ztrátu osobních věcí z chodby či sklepa nebo vloupání do bytu. Tomu lze do značné míry zabránit právě preventivní ostražitostí, zamykáním a aktivním znesnadněním vstupu cizích lidí do domu. Opatrnost se vyplácí.

PDF Zamykání a zásady bezpečnosti ke stažení a k tisku v PDF.Zpět na předchozí stránku