Co dělat když

Domovní řád

Co dělat, když se nastěhujete do domu?

Při nastěhování nahlašte pobyt svůj a svých rodinných příslušníků (vztahuje se i na podnájemníky) technikovi samosprávy. Zde nahlašte také případnou změnu počtu osob trvale obývajících byt. Seznamte se s Domovním řádem. • Pro zapsání do seznamu bydlících kontaktujte technika samosprávy.
 • Pro zajištění jmenovek na zvonky a schránky kontaktujte technika samosprávy.

Co je třeba udělat, když pronajímám byt?

Nahlašte jméno a kontakt nájemce technikovi samosprávy. Jedná-li se o družstevní byt, je třeba pronajímání bytu projednat se SBD LIAZ a zaplatit příslušný poplatek (členská evidence SBD LIAZ). V případě, že se jedná o pronájem bytu v osobním vlastnictví, je třeba tuto skutečnost rovněž ohlásit na SBD LIAZ.

Co udělat, když plánuji rekonstrukci bytu?

Připravte a předejte technikovi samosprávy oznámení, v němž bude uveden termín zahájení rekonstrukce, délka trvání, číslo bytu a číslo poschodí. Oznámení bude vyvěšeno ve vývěsce u hlavního vchodu. Seznamte se se zásadami pro rekonstrukce v Domovním řádu (povolené časy). Při stavebních úpravách je třeba písemně požádat o povolení SBD LIAZ. Formulář žádosti o povolení stavebních úprav je k dispozici na webu SBD LIAZ - dokumenty.
Provádění stavebních úprav a jiných podstatných změn bytu a společných částí domu je bez souhlasu družstva zakázáno, a to i v případě úprav na vlastní náklady (Stanovy SBD LIAZ, čl. 37).

Jak se platí poplatek za odpady a kde nahlásit počet osob?

Poplatek za odpady (sběr, svoz a vyúčtování komunálního odpadu) zprostředkovává SBD LIAZ. Výše poplatku je vypočítána dle evidence trvale hlášených osob užívajících byt v příslušném období. Platný počet osob pro tento účel je evidován SBD LIAZ (členská evidence). Další informace související s odpadem obdržíte tamtéž (viz SBD Liaz-kontakty).

Kam s odpadem?

Evidovaným obyvatelům domu jsou k dispozici dvě popelnice. Využijte také popelnic vyčleněných na tříděný odpad. Je zakázáno odkládat odpad nebo starý nábytek, oblečení, aj. ve společných prostorách domu (sklepy, chodby, apod.) Podmínky upravuje Vyhláška o nakládání s odpady 2017/2.

Jak mohu využít mandl v domě?

V suterénu je možno využít mandlu a sušáren. Klíče si můžete zapůjčit u technika samosprávy. Poplatek za použití mandlu činí 5.- Kč/ 1 kWh. Je nutno provést záznam - zapsat hodnoty zahájení a ukončení mandlování dle elektrických hodin a vypočítat výši poplatku. Informace podá technik samosprávy.

Jak se zachovat při nepředvídaných situacích v domě?

Poruchy a závady, narušování Domovního řádu v domě oznamte technikovi samosprávy. V případě konfliktních situací komunikujte se sousedy, snažte se vyřešit problém. Výskyt podezřelých osob a cizích lidí v domě, rušení nočního klidu, zjištění trestného činu řešte voláním Policie ČR (tel. 158). Přečtěte si návod, Jak a kdy volat Policii.

Dům není místo volně přístupné veřejnosti.

Vstup do domu a pohyb osob za účelem nasmlouvaných oprav a odstranění havárií musí být předem projednán se zástupci SBD LIAZ a zástupcem samosprávy. Výskyt a pohyb zástupců smluvních firem musí být pouze s vědomím technika nebo údržbáře samosprávy. Pohyb cizích osob v domě lze ověřit na telefonu SBD Liaz 483 519 304.

Jak postupovat při rušení nočního klidu?

Pro všechny obyvatele platí povinnost dodržování nočního klidu v době mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

V případě porušování nočního klidu hlukem nebo vibracemi lze přivolat městskou policii, případně státní policii. Požádejte policisty vždy na místě o zdokumentování situace. Policisté mají možnost udělit na místě rušiteli klidu pokutu do výše 1000 Kč, případně předat věc do správního řízení (pokuta potom může vyšplhat do výše několika tisíc Kč).

 • Snažte se zjistit, odkud rušení vychází,
 • vysvětlete sousedovi, co/kdy vás ruší.
 • Bude-li rušení pokračovat, přivolejte městskou policii (156). Viz návod Jak volat policii.
 • Komunikujte s dalšími nejbližšími sousedy, zda pozorují stejný problém. Zdokumentujte situaci.
 • V případě potřeby se obraťte na výbor samosprávy.

Dodržování nočního klidu stanoví Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 34 a Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2016 o ochraně nočního klidu.


Kam se obrátit při poruchách nebo nehodách?

Porucha výtahu

Pokud zjistíte, že je výtah mimo provoz, oznamte to nejdříve technikovi nebo údržbářovi samosprávy. V naléhavém případě využijte havarijní službu servisního střediska, modrá linka - dispečink Výtahy Pardubice, a.s.: 844 22 44 22. Servisní linka - centrála Pardubice: 466 613 331. Pokud se nacházíte uvnitř zaseknutého výtahu, použijte SOS tlačítko. Dlouhým stiskem kontaktujete havarijní službu.

Běžné provozní záležitosti

 • Nesvítí světlo na chodbě - kontaktujte údržbáře.
 • Praskne topení - kontaktujte technika.
 • Vytopený byt - kontaktujte technika.
 • Zatékání - kontaktujte technika.
 • Nefunguje zvonek - kontaktujte technika.
 • Nefunguje televize - kontaktujte technika.
 • Rozbité vybavení ve společných prostorách (hydranty, schránky, okna, dveře, zábradlí, malba, apod.) - kontaktujte technika.
 • Odložený nábytek, odpad nebo nepořádek ve společných prostorách - kontaktujte technika.

V případě nedostupnosti technika nebo údržbáře samosprávy, kontaktujte v naléhavém případě SBD LIAZ (technické odd., pan Hlubuček, tel.: 483 519 303), případně havarijní službu SBD LIAZ: 483 519 111. Potřebné kontakty naleznete ve vývěsce u hlavního vchodu.

Důležitá telefonní čísla

 • Pohotovostní služba elektrárny ČEZ: 840 850 860
 • Pohotovostní služba plynárny RWE: 1239
 • Pohotovostní služba vodárny SčVK: 840 111 111
 • Pohotovostní služba výtahy Pardubice: 844 224 422
 • Havarijní služba SBD LIAZ: 483 519 111
 • Osoba odborně způsobilá PO a BOZP: 603 727 471

Náměty na zlepšení, podněty na úpravy v domě, apod.

Vaše náměty, návrhy a podněty na provoz a údržbu domu předejte technikovi samosprávy osobně nebo písemně vložením do schránky technika. Využijte i možnost zaslání podnětu Výboru samosprávy emailem: navrsku4@email.cz.

Podněty na odstranění nepořádku, rizik a závad v okolí domu

Upozornění, tip nebo podnět na řešení nedostatků či nepořádku v okolí domu (na veřejném prostranství) můžete zaslat jabloneckému magistrátu prostřednictvím jeho aplikace nebo webu. Jednoduše a účinně.


Chcete dostávat důležité informace emailem?

Důležitá upozornění, výzvy a aktuální informace týkající se provozu domu naleznete vždy na domovní nástěnce i na tomto webu. Další možností je dostávat důležité informace emailem.

Objednejte si zasílání informací emailem. Jak na to?

 • Pro objednání napište email:
 • Do předmětu emailu napište: Informace emailem
 • Odešlete email na adresu: navrsku4@email.cz

Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Zasílána Vám budou pouze sdělení organizačního, technického a informativního charakteru týkající se provozu domu a společného soužití.Zpět na předchozí stránku